סטיוו דזשאבס שלאפט נישט: טעלעפאן אן קיין רעטשארדזשער

2 06 2008

דורך:מארק123

מעק רומערס דעקט אויף געוואלדיגע נייעס, אז עפל האט אריינגעגעבן א פאטענט אפליקאציע פאר טעלעפאנען וועלכע וועלן ארבעטן מיט סאלער און זון שטראלן, און וועלן נישט דארפן קיין רעטשארדזשער.

דאס זעלבסט איז נישט עפל'ס פאטענט, דער פאטענט גייט אבער ווייטער.

לקרוא את המשך הרשומה «