אין עונשים אא"כ מזהירין: שטייטס אוועק פונעם ווייסן הויז!

29 05 2008

דורך:מארק123

דער ארגינעלער וועבסייט פונעם ווייסן הויז איז http://www.whitehouse.gov, זענען אבער די כת המתנגדים אויפגעקומען מיט א איידיע וויאזוי איינמאל פאר אלעמאל ווייזן פאר די ווייסע הויז באזוכער אז זיי זאלן שטיין ווייט דערפון.

לקרוא את המשך הרשומה «